Kazama Auto 6 Speed Shift Knob (Subaru, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan)