Kazama Auto 5 Speed Shift Knob (Subaru, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan)